Daendel Antonis (Hompes) Loomans, 16151705 (aged 90 years)

Name
Daendel Antonis /(Hompes) Loomans/
Given names
Daendel Antonis
Surname
(Hompes) Loomans
Birth
estimated 1615 25 25
Note: augusti sest ien hondert vijf ende taghentich

augusti sest ien hondert vijf ende taghentich
blz. 7
compareerden voor schepenen der heer lijck-
heijdt Asten in den quar tieren van Peelandt
Meijerije van s-He rtogenbosche gele gen, Antonis
Jan Maes (... ) sijnes oude rdoms ontrent 76 jaeren
Jan Jansen (... ) sijnes oude rdoms ontrent 50 jaeren
Jacob Dircx sijnes oude rdoms ontrent 53 jaeren
Joos t Jansen Beckers (... ) sijnes oude rdoms ontrent
64 jaeren Cornelis Jan Cemp sijnes oude rdoms
ontrent 63 jaeren Gijsbert Hendricx (... ) sijnes
oude rdoms ontrent de 48 jaeren, Jan
Hendrick Coolen (... ) sijnes oude rdoms 50 jaeren
Daendel Lomans sijnes oude rdoms ontrent
65 jaeren Willem Phil ipsen sijnes oude rdoms
ontrent 46 jaeren, ende Jan Frans Coolen (... ) sijnes
oude rdoms ontrent 50 jaeren alle inwoonder
uijtge- desr heer lijckhe ijdt Asten voorn(oem)t , tuijgen
maeckt onde r solemnele eede mits absentie
op 12 van den heere dros saerdt aen handen van
stu. den onde rvorste r afge leght waeraghtigh
zege l te wesen, ende dat bij forme van
turbe, ende alsoo turbutien, dat sij
atte stanten seer goede kennisse
ende wetenschap hebben dat die inwoonder
ende inge setenen van Asten haer
selve reguleren naer de costuijmen der
stadt Grave, ende dat in mate rie
van successie, ende de selve met de
cost (uijmen) van Asten overeen comende ende
haer selven van tijt tot tijt (van ons)
hebben gere guleert , ende noch daegelijcx
haer daer naer reguleren, alle gaeren sij
atte stanten voor redenen van welwetenthe ijt dat sij alhier binnen Asten sijn gebooren als
uijtgenomen Hendrick Bernaerts, maer
hebbende alhier (binnen) Asten gewoont
den tijt van vijf tigh jaeren, ende oversulcx
van tijt tot tijt de voor s(chreven) costuijmen
sijn geobserveer t, gewe est, ende noch
daegelijcx geobserveer t wort , ende
't selve versceijde maelen van hare

Occupation
Vierman
Note: Josephs, Willem van Heugten,schepen Phil ip (van)

Josephs, Willem van Heugten,schepen Phil ip (van)
Heusden, schepen Peeter Jan Baltus, schepen
Dit + merck stel t Marten Antonis, schepen
Joos t Doense, schepen.
Daendel Lomans vierman, Jan vier -
man. Dit + merck stel t Tonis Fransen
vierman, P. vander Lith voor Adr. vander
Lith kerckmeeste r, Jan Dircx kerckmeeste r, Jan
Jansen Swagers armmeester, Phil ips Dirck
armmeester, Andr ies Coolen borgemeeste r, dit +
merck stel t Jan Verdijsseldonck borgemeeste r.
Wij onde rget(e eckende ) dros sardt schepenen geswooren
mannen, borgemeeste ren, kerckmeeste ren, armmeesteren
der grondtheerl ijckhe ijdt Asten inden quar tiere van Peelandt Meijerije van
's-Hertogenbosche gele gen, alle represen-
teerende de rege erderen van Asten, en dat met
voorgaende consent en aggrentie
van den hoogh ed(e l) wel gebooren heere
heere Everard de Doerne, baron der
grondtheerl ijckhe ijdt Asten voorn(oem)t die
welcke uijt crachte der machte van
octroij en authorisatie vanden hoogh mo(gende)
heere Staten Gene rael der Vere enighde
Nede rlanden sijnde de dato vanden 3 juni j
1699, leijden en bekennen wel en deughdelijcken.

Marriage of parents
Birth of a brother
estimated 1618 (aged 3 years)
Birth of a brother
estimated 1620 (aged 5 years)
Death of a maternal grandfather
1633 (aged 18 years)
Address: Husden
Note: R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.

R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger.

 • contra
  Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
  o.a.
 1. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen
  zijn "verobligeert".
 2. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, ge-
  durende drie dagen na elkaar.
  32 4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van
  Deursen, wijlen Jr. Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft.
  33 Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
 • een half hoen - en
 • 4? denier,
  Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
  het boek.
  Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a.
  een dochter - g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
 1. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
 2. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de
  plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636,
  betaald.
  Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn
  sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten
  "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij
  een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
 3. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de
  cijns langer onbetaald te laten.
Death of a father
Cause: In den grooten pesttijd
Note: R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.

R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger.

 • contra
  Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
  o.a.
 1. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen
  zijn "verobligeert".
 2. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, ge-
  durende drie dagen na elkaar.
  32 4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van
  Deursen, wijlen Jr. Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft.
  33 Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
 • een half hoen - en
 • 4? denier,
  Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
  het boek.
  Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a.
  een dochter - g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
 1. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
 2. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de
  plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636,
  betaald.
  Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn
  sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten
  "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij
  een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
 3. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de
  cijns langer onbetaald te laten.
Death of a mother
estimated 1636 (aged 21 years)
Christening of a son
Note: Godefridus Anthonii

Godefridus Anthonii
Gedoopt op woensdag 24 september 1642 Asten

Gedoopt Asten rk 24-09-1642
Godefridus
Zoon van
Daniel Anthonii
Elisabeth
Peter: Theodorus Petri
Meter: Johanna Lamberti
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 1 folio 35
Opmerking: de koster in plaats van de 1e getuige

Birth of a son
Birth of a daughter
1646 (aged 31 years)
Birth of a daughter
estimated 1646 (aged 31 years)
Note: Catharina Anthonii

Catharina Anthonii
Gedoopt op dinsdag 13 december 1644 Asten

Gedoopt Asten rk 13-12-1644
Catharina
Dochter van
Daniel Anthonii
Elisabeth
Peter: Lambertus Petri
Meter: Petronella Anthonii
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 1 folio 58

Christening of a son
Christening of a daughter
Note: Petra Antonii

Petra Antonii
Gedoopt op woensdag 12 juli 1651 Asten

Gedoopt Asten rk 12-07-1651
Petra
Dochter van
Daniel Antonii
Elisabeth
Peter: Bartholomeus Joannis
Meter: Johanna Petri
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 2 folio 15
Opmerking: 1e getuige: Somerensis

Death of a brother
Note: Peter Thonis Loomans

Peter Thonis Loomans
Overledene op zaterdag 23 augustus 1670 Asten

Begraven Asten rk 23-08-1670
Peter Thonis Loomans
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

R 6 fol. 64ev 02-05-1670

 • Hendrick van Winterooy, drossard, te Doerne, aanlegger - contra - Jan Dircx
  Bacx, te Leende.
 • Aert Jan Aelbers, aanlegger - contra - Jan Peeter Colen, gedaagde.
  fol. 75 - de weduwe Aert Jan Aelberts.
 • Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Peeter Anthonis Lomans.
  • fol. 169 - 6-5-1671 - aanlegger zegt dat de zaak lange tijd heeft stilge-
   legen door het overlijden van Peeter Teunis Lomans.
Marriage
Note: Antonis Daendels Lomans is geboren te Asten rond 1640 als zoon van Daendel Antonis Lomans, broer van eerder genoemde Mathijs Antonis Loomans. Hij is op 10-11-1674 te Asten getrouwd met Elisabetha (Lyske) Turens, geboren te Asten op 23-06-1644 als dochter van Bonaventura Matyssen en Anna:
Marriage of a son
Note: Antonis Daenel Hempis (?)

Antonis Daenel Hempis (?)
Getuige 1 op zaterdag 27 oktober 1674 Asten

Antonis Daeniels
Leeftijd: jm 30 jr Woonplaats: Asten
Ondertrouw Asten Sch 27-10-1674 met
Lyske Turis (?)
Leeftijd: jd 30 jr
Getuige 1: Antonis Daenel Hempis (?)
Getuige 2: ... ... (broer bruid)
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 9 folio 88

Antoni Daendels
Ondertrouw Asten rk 28-10-1674 met
Lijske Turens
Getuige 1: H. Canters
Getuige 2: J. van de Cruijs
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Antonis Daeniels
Bruidegom op zaterdag 10 november 1674 Asten

Antonis Daeniels
Leeftijd: jm 30 jr Woonplaats: Asten
Trouw Asten Sch 10-11-1674 met
Lyske Turis (?)
Leeftijd: jd 30 jr
Getuige 1: Antonis Daenel Hempis (?)
Getuige 2: ... ... (broer bruid)
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 9 folio 88

Death of a brother
Note: Details

Details
Mathias Theunis Hompes
Overledene op maandag 6 juli 1676 Asten

Begraven Asten rk 06-07-1676
Mathias Theunis Hompes
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Marriage of a daughter
Note: Petronella Daendel Loomans

Petronella Daendel Loomans
Bruid op woensdag 25 oktober 1679 Asten

Hubertus Philipsen van der Schoot
Trouw Asten rk 25-10-1679 met
Petronella Daendel Loomans
Getuige 1: Daniel Loomans
Getuige 2: Cornelis H. van der Schoot
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Bruidegom Hubertus Philipsen van der Schoot
Bruid Petronella Daendel Loomans
Soort registratie trouwakte
Religie RK
Bijzonderheden De bruidegom uit Eindhoven
Plaats huwelijk Asten
Datum ondertrouw 06-10-1679
Plaats Asten
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Periode 1657-1717
Bevat Rooms-Katholiek trouwboek 1657-1717
Toegangsnummer 8007
Inventarisnummer 26

Bruidegom Hubertus Philipsen van der Schoot
Bruid Petronella Daendel Loomans
Soort registratie trouwakte
Religie RK
Plaats huwelijk Asten
Datum huwelijk 25-10-1679
Plaats Asten
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Periode 1657-1717
Bevat Rooms-Katholiek trouwboek 1657-1717
Toegangsnummer 8007
Inventarisnummer 26

Marriage of a son
Note: Godefridus Dandels Loomans

Godefridus Dandels Loomans
Bruidegom op zondag 25 februari 1680 Asten

Godefridus Dandels Loomans
Trouw Asten rk 25-02-1680 met
Godefrida Vrensen
Getuige 1: Daniel Theunis Loomans
Getuige 2: Laurentius Theunissen
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Bruidegom Godefridus Daendels Loomans
Bruid Godefrida Vrensen
Soort registratie trouwakte
Religie RK
Plaats huwelijk Asten
Datum ondertrouw 11-02-1680
Plaats Asten
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Periode 1657-1717
Bevat Rooms-Katholiek trouwboek 1657-1717
Toegangsnummer 8007
Inventarisnummer 26

Bruidegom Godefridus Dandels Loomans
Bruid Godefrida Vrensen
Soort registratie trouwakte
Religie RK
Plaats huwelijk Asten
Datum huwelijk 25-02-1680
Plaats Asten
Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Periode 1657-1717
Bevat Rooms-Katholiek trouwboek 1657-1717
Toegangsnummer 8007
Inventarisnummer 26

Marriage of a daughter
Note: Anna Daendel Loomans

Anna Daendel Loomans
Bruid op zondag 4 oktober 1682 Asten

Johannes Jansen
Ondertrouw Asten rk 04-10-1682 met
Anna Daendel Loomans
Getuige 1: Henricus Hendrix
Getuige 2: Petrus Driesen
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Anna Daendel Loomans
Bruid op maandag 19 oktober 1682 Asten

Johannes Jansen
Trouw Asten rk 19-10-1682 met
Anna Daendel Loomans
Getuige 1: Judocus Jansens
Getuige 2: Petrus Jansens van Rest
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Marriage
Death of a wife
Note: Lyske Daendel Loomans

Lyske Daendel Loomans
Overledene op zaterdag 3 april 1688 Asten

Overleden Asten rk 03-04-1688
Lyske Daendel Loomans
Opmerking: Opstade.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Marriage
Marriage of a daughter
Note: Daniel Lomans (vader bruid)

Daniel Lomans (vader bruid)
Getuige 2 op zaterdag 2 oktober 1688 Asten

Frans Joosten
Leeftijd: jm 32 jr Woonplaats: Liessel
Ondertrouw Asten Sch 02-10-1688 met
Anneken ...
Weduwe van Jan Jansen
Getuige 1: Matys Joosten
Getuige 2: Daniel Lomans (vader bruid)
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 10 folio 48

Anna Daendel Loomans
Bruid op zaterdag 2 oktober 1688 Asten

Franciscus Joosten
Ondertrouw Asten rk 02-10-1688 met
Anna Daendel Loomans
Getuige 1: Johannes Dijners
Getuige 2: Daniel Loomans
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Anna Daendel Loomans
Bruid op zondag 17 oktober 1688 Asten

Franciscus Joosten
Trouw Asten rk 17-10-1688 met
Anna Daendel Loomans
Getuige 1: Martinus Jansen
Getuige 2: Daniel Loomans
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Marriage
Death of a brother
1690 (aged 75 years)
Note: Jan Antonis Lomans

Jan Antonis Lomans
in 1690 Asten

Jan Antonis Lomans
Afkomstig van: Asten
..-..-1690
Bron: HIC Helmond. Archief 2042 Invnr. 019 Aktenr. 011

Marriage of a daughter
Note: Catalyn Daendel Antonis Lomans

Catalyn Daendel Antonis Lomans
Bruid op zaterdag 8 april 1690 Asten

Jan Fransen van Eynde
Weduwnaar van Margriet Aert Duysen
Woonplaats: Lierop
Ondertrouw Asten Sch 08-04-1690 met
Catalyn Daendel Antonis Lomans
Leeftijd: jd 44 jr Woonplaats: Asten
Getuige 1: Daeniel Lomans
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 10 folio 58

Catharina Daneels Loomans
Bruid op zaterdag 8 april 1690 Asten

Johannes Fransen van den Eijnde
Ondertrouw Asten rk 08-04-1690 met
Catharina Daneels Loomans
Getuige 1: Antonius Thomas
Getuige 2: Henricus Cornelis
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Death of a son
Note: Goort Daendel Loomans

Goort Daendel Loomans
Overledene op zaterdag 24 april 1700 Asten

Overleden Asten rk 24-04-1700
Goort Daendel Loomans
Opmerking: Dorp.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Note: Plaats inschrijving:

Plaats inschrijving:
Asten
Overledene:

Goort Daendel Loomans
Overlijdensdatum:
24-04-1700
Folio:
65
Begraafdatum:
24-04-1700
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.3

Death
June 1, 1705 (aged 90 years)
Note: 1 juni 1705 (Leeftijd 85) Asten

1 juni 1705 (Leeftijd 85) Asten

Adres:

Wolfsberg

Notitie: Daendel Loymans
Overledene op maandag 1 juni 1705 Asten

Overleden Asten rk 01-06-1705
Daendel Loymans
Opmerking: Wolfsberg.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Family with parents
father
mother
Marriage Marriageestimated 1615Asten
-11 months
elder brother
3 years
himself
4 years
younger brother
3 years
younger brother
Family with Elsiabetha Bruijstens
himself
wife
Marriage MarriageNovember 10, 1674Asten
-24 years
daughter
-9 years
son
16421700
Christening: September 24, 1642 27 Asten
Death: April 24, 1700Asten
4 years
daughter
-11 months
son
3 years
daughter
4 years
son
Birth

augusti sest ien hondert vijf ende taghentich
blz. 7
compareerden voor schepenen der heer lijck-
heijdt Asten in den quar tieren van Peelandt
Meijerije van s-He rtogenbosche gele gen, Antonis
Jan Maes (... ) sijnes oude rdoms ontrent 76 jaeren
Jan Jansen (... ) sijnes oude rdoms ontrent 50 jaeren
Jacob Dircx sijnes oude rdoms ontrent 53 jaeren
Joos t Jansen Beckers (... ) sijnes oude rdoms ontrent
64 jaeren Cornelis Jan Cemp sijnes oude rdoms
ontrent 63 jaeren Gijsbert Hendricx (... ) sijnes
oude rdoms ontrent de 48 jaeren, Jan
Hendrick Coolen (... ) sijnes oude rdoms 50 jaeren
Daendel Lomans sijnes oude rdoms ontrent
65 jaeren Willem Phil ipsen sijnes oude rdoms
ontrent 46 jaeren, ende Jan Frans Coolen (... ) sijnes
oude rdoms ontrent 50 jaeren alle inwoonder
uijtge- desr heer lijckhe ijdt Asten voorn(oem)t , tuijgen
maeckt onde r solemnele eede mits absentie
op 12 van den heere dros saerdt aen handen van
stu. den onde rvorste r afge leght waeraghtigh
zege l te wesen, ende dat bij forme van
turbe, ende alsoo turbutien, dat sij
atte stanten seer goede kennisse
ende wetenschap hebben dat die inwoonder
ende inge setenen van Asten haer
selve reguleren naer de costuijmen der
stadt Grave, ende dat in mate rie
van successie, ende de selve met de
cost (uijmen) van Asten overeen comende ende
haer selven van tijt tot tijt (van ons)
hebben gere guleert , ende noch daegelijcx
haer daer naer reguleren, alle gaeren sij
atte stanten voor redenen van welwetenthe ijt dat sij alhier binnen Asten sijn gebooren als
uijtgenomen Hendrick Bernaerts, maer
hebbende alhier (binnen) Asten gewoont
den tijt van vijf tigh jaeren, ende oversulcx
van tijt tot tijt de voor s(chreven) costuijmen
sijn geobserveer t, gewe est, ende noch
daegelijcx geobserveer t wort , ende
't selve versceijde maelen van hare

Marriage

Antonis Daendels Lomans is geboren te Asten rond 1640 als zoon van Daendel Antonis Lomans, broer van eerder genoemde Mathijs Antonis Loomans. Hij is op 10-11-1674 te Asten getrouwd met Elisabetha (Lyske) Turens, geboren te Asten op 23-06-1644 als dochter van Bonaventura Matyssen en Anna:

Occupation

Josephs, Willem van Heugten,schepen Phil ip (van)
Heusden, schepen Peeter Jan Baltus, schepen
Dit + merck stel t Marten Antonis, schepen
Joos t Doense, schepen.
Daendel Lomans vierman, Jan vier -
man. Dit + merck stel t Tonis Fransen
vierman, P. vander Lith voor Adr. vander
Lith kerckmeeste r, Jan Dircx kerckmeeste r, Jan
Jansen Swagers armmeester, Phil ips Dirck
armmeester, Andr ies Coolen borgemeeste r, dit +
merck stel t Jan Verdijsseldonck borgemeeste r.
Wij onde rget(e eckende ) dros sardt schepenen geswooren
mannen, borgemeeste ren, kerckmeeste ren, armmeesteren
der grondtheerl ijckhe ijdt Asten inden quar tiere van Peelandt Meijerije van
's-Hertogenbosche gele gen, alle represen-
teerende de rege erderen van Asten, en dat met
voorgaende consent en aggrentie
van den hoogh ed(e l) wel gebooren heere
heere Everard de Doerne, baron der
grondtheerl ijckhe ijdt Asten voorn(oem)t die
welcke uijt crachte der machte van
octroij en authorisatie vanden hoogh mo(gende)
heere Staten Gene rael der Vere enighde
Nede rlanden sijnde de dato vanden 3 juni j
1699, leijden en bekennen wel en deughdelijcken.

Death

1 juni 1705 (Leeftijd 85) Asten

Adres:

Wolfsberg

Notitie: Daendel Loymans
Overledene op maandag 1 juni 1705 Asten

Overleden Asten rk 01-06-1705
Daendel Loymans
Opmerking: Wolfsberg.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

fancy-imagebar
Johannes van Otterdijk + Gertruda Looijmans Petronella Bloemen (1840–) Hendrik van de Vijfeijke + Francyn (Francisca) van Nunen Antonij Habraken + Maria Habraken Johanna Leenen (1837–1922) Johannes Mathijs Hubertus Bekelaar (1912–1967) Maria Agnes Bekelaar (1848–1923) Willem Zegers + Johanna Maria Looijmans Petrus Wilhelmus Cornelis Pompen (1939–1939) Johannes Franciscus Janssens (1861–1931) Hubertus Cornelis Poelmans (1912–1983) Helena Poelmans (1736–) Maria Catharina Looijmans (1911–2008) Johanna Teunisse (1814–1890) Diliamus Kox + Francina Maas Maria Looijmans (1891–1979) Peter Franciscus van Agt + Francisca Looijmans Geertrudus (Geertrui) Menten (1817–1884) Jan Peeter van Baast (1751–1819) Goverdina Maas (1858–1935) Christiaan Baekler Bekelaar + Maria Jans (Maria) Mullink Francisca Janssens (1894–1951) Antonie Looijmans Lomans (1847–1847) Johannes Franciscus Janssens + Christina Smulders Jacobus Bloemen (1844–1845) Wilhelma van Kessel (1815–) Lambert Jans Bekelaar + Margje Jans Martinus Maria Huberts Poelmans (1722–) Josephina Aldegonda Poelmans (1883–1967) Anna Maria Looijmans (1887–1980) Josephina Looijmans (Looymans) (1897–1993) Lambert van Mierlo (1755–1847) Francisca Poelmans (1920–1996) Antonie van Weert + Johanna Looijmans Peter Johannes Hubertus Bekelaar (1870–1945) Gerardus Veraa + Catharina Marsmans Johannes van Lierop + Johanna Snijders Wilhelmus Loomans (1688–) Godefridus Franciskus Poelmans (1890–1970) Lambertus van Otterdijk (1873–1910) Riny Looijmans (1948–1954) Martinus Habraken (1853–1921) Theodorus Bouwmans (1817–1879) Peter Johannes Lomans (1880–1881) Gerardus Jacobus Veraa (1919–1994) Wilhelmus Looijmans (1892–1975) Dielis Scheepers (1850–1913) Agnes Beckers (1788–1825) Gerardus Jacobus Veraa (1919–1994) Theodoris Slaats + Johanna Maria Lomans Johannes Matheus de Graaf + Anna Gertrudis Bekelaar Lambertus van Lierop (1876–1948) Catharina Moors (1818–1880) Johannes Lomans (1705–) Guilielmus Dillen + Anna Nijssen