Peter Teunis Loomans, 16131670 (aged 57 years)

Name
Peter Teunis /Loomans/
Given names
Peter Teunis
Surname
Loomans
Birth
estimated 1613 23 23
Residence
Address: Stegen
Note: Voormalig huis, B714

Voormalig huis, B714
Een huis van Laurens Henricx wordt verkocht aan Anthonis Canters die het doorverkoopt aan Peter Anthonis Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 32; 08-04-1632:
Laurens Henricx, voor zichzelf en Dirck Peters van Brugge als momboir van de onmondige dochter van Laurens Henricx en wijlen Willemken, zijn laatste vrouw. Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen een huis, schuur, hof, hofstad en land in de Stegen, ene zijde Jan Henrick Stricken, andere zijde de straat, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Laurenssen; hooiveld 1 sesterse. Belast met 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 104 verso; 29-11-1640:
Anthonis Canters verkoopt aan Peter Anthonis Lomans een huis, hof, en gevallen schuur, met den dries, land, boomgaard en aangelag in de Stegen, ene zijde erfgenamen Jan Hanrick Stricken, andere zijde de gemeente, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land in den Boesschotsacker; land in den Boesschot; land / groes in de Coestraet wederzijds van de straat; land daaromtrent gelegen; hooibeemdje in de Stegen. Belast met 19 vat rogge aan Sint Achten-aultair te Asten; 2 vat rogge per jaar te Helmont. Koopsom 1316 gulden 12 stuiver 2 ort.

Peter Anthonis Loomans heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 4 verso; 16-07-1653:
Thomas Willems is schuldig aan Peeter Anthonis Loomans ƒ 100,- en nog 4½ van een gehuurd huis, land en groes waerop de voorschreven Peeter ten lasten des geloovers alreede der schepenen in Asten vonnisse heeft geobtineert. De voorschreven som zal op 20-08-1653 worden betaald sonder langer te derven toeven, alles nochtans sonder preindictie van het voorschreven vonnis, twelck mits desen int geheel wordt gelaeten.

Peter Anthonis Loomans is geboren rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Willemke Thonis Verhindert, geboren rond 1615 als dochter van Thonis Thonis Verhyndert en hieronder hun gezin:

Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie

1 Antonius Asten ±1640 Asten 10-05-1665
Aldegondis Marcelis Delft 28-06-1716
2 Godefridus Asten 30-11-1642
3 Maria Asten ±1644 Asten 29-10-1673
Mathijs Pauwels
4 Anna Asten 12-10-1646 Asten 13-01-1675
Johannes Aerts
5 Henricus Asten 11-11-1648 Asten 08-10-1673
Henrixken Joost Roefs Asten 13-12-1703
6 Johanna Asten ±1650 Asten 08-09-1675
Laurentius Martens Laurensen
7 Elisabeth Asten ±1652 Asten 05-02-1679
Johannes Gijsberts Hoefnagels Asten 08-05-1712
8 Johannes Asten ±1654 Asten 07-11-1683
Helena Janse Slaets Asten 08-03-1696
Peter Anthonis Loomans heeft ook een schuld waarbij hij zijn huis op de Stegen als borg stelt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 167 verso; 26-03-1642:
Peter Anthonis Lomans verkoopt aan Anthonis Canters een cijns van 40 gulden 13 stuiver 2 ort
(ƒ 813,50 à 5%). Onderpand huis, hof, land, groes in de Stegen 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde erven Jan Hanrick Stricken, ene einde de Coeystraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land achter de Koeystraet 13 of 14 lopense; twee stukken land in de Boesschotseackers samen 4½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35; 11-09-1655:
Peeter Anthonis Loomans man van Willemke, dogter van Thonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Wolphert Ideleth ƒ 200,-. Als borg huis, hof, hofstad, groes en aangelag in de Stegen 7 lopense, ene zijde Dielis Hendrick Timmermans en Jan Jansen, andere zijde de waterlaet, ene einde de straat en de beempt van Jan Anthonis Canters en Huybert Thomas. Kantlijn 14-02-1709 Hendrick Canters is voldaan.

Bij de verpondingen van 1662 is Peter Anthonis Loomans nog steeds eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Peeter Anthonis Loomans, huijs.

Peter Anthonis Loomans is op 23-08-1670 te Asten overleden en Willemke Thonis Verhindert is op 29-12-1676 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 13; 13-03-1677:
Antony Peeter Lomans, Goort Peeter Lomans. Mathijs Pauwels man van Maria Peeter Lomans, Jan Aerts man van Anneke Peeter Lomans, Hendrick Peeter Lomans, Laurens Martens man van Jenneke Peeter Lomans, Elisabeth Peeter Lomans geassisteerd met Daniel Antonis Lomans en Jan Antonis Verhindert haar geëde momboiren, Jan Peeter Lomans. Kinderen en erven van Peeter Antonis Lomans en Willemke Antonis Verhindert. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Antony en Anneke huis, hof en de helft van de hofstad; groes / land de Vlaes in de Steegen 2 lopense; land den Heeckelerskamp in de Steegen 1 lopense; groes den Bleeck 2 lopense; de helft van een akker naast Cornelis Peters 5 copse; land / groes het Hoogheeusel 4 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Anthony Canters en het Convent van Ommel.
2e lot krijgen Goort en Maria de achterste helft van het huis en de helft van de turfschop in de Stegen; Jan Roolensvelt 3 lopense; de helft naast Aert Dielis van het Weyvelt 3 lopense; land de Lochtenackers 1 copse; land Kaskensacker 5 copse; land den Hengst 1½ lopense; de helft van de Langenecker 2 lopense; de helft van een akker 2 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
3e lot krijgen Hendrick en Jenneke huis, hof en hofstad - bewoner Antonys Lomans 2½ lopense, ene zijde de Koeystraet, andere zijde de delers, ene einde de straat, andere einde Cornelis Peters, met recht van wegen langs een zijde, naast de straat, ter breedte van 4 voet; groes Jan Verhovenvelt 2 lopense met de cijns aan Kessel; land den Creyenstart 3½ lopense; land / groes den Achterbosch 6 lopense; de helft van een akker 3 copse. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
4e lot krijgt Elisabeth het voorste deel van het huis met den dries en de helft van de hof in de Steegen; de helft van een stuk groes 7 lopense; land den Oiversnest 3½ lopense; land den Langenecker; de helft van een akker den Henst; de helft van een akker 2½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.

De man van Maria verkoopt hun erfdeel aan Goort:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 16 verso; 13-03-1677:
Mathijs Pauwels getrouwd met Maria Peeter Lomans, zij verkopen aan Goort Peeter Lomans hun deel in de ouderlijke goederen gelegen in de Stegen.

De man van Elisabeth verkoopt hun erfdeel aan zijn zwagers Goort en Jan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168; 23-04-1683:
Jan Gijsbert Hoefnagels man van Elisabeth Peeter Anthonis Lomans verkoopt aan Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans zijn kindsdeel in de nagelaten goederen van Peeter Antonis Lomans, zijn schoonvader, ¼e deel in huis, hof, hofstad, land en groes in de Steegen geheel 28 lopense, ene zijde Hendrick Jan Canters, andere zijde Maria weduwe Jan Dielis, ene einde de straat, andere einde Claes van Ruth. Koopsom ƒ 100,-.

Het gehele huis wordt daarna verkocht aan Hendrick Jan Canters:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168 verso; 23-04-1683:
Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans verkopen aan Hendrick Jan Canters, een huis, hof, hofstad land en groes in de Steegen 28 lopense. Presentelijk in bewoning geweest bij Aelbert Jan Lomans. Belast met de helft van ƒ 40,- aan Meester Antony Canters. De helft van 25 gulden jaarlijks aan het Convent van Ommel, 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten. De cijns aan de Heer van Asten, uit de gronden neffens de Loop. De Geestelijke pacht aan rentmeester Hurnius. De koper zal alle huuropbrengsten ontvangen. Koopsom ƒ 500,- te betalen binnen 12 jaar vanaf nu zonder intrest. Marge 17-12-1732 Jan Peeter Loomans en Goort Willem Loomans voor zich zelf en zijn minderjarige broeders en Tony Goort Loomans als momboir van de onmondige kinderen van Willem Loomans en Francis Loomans, zijn voldaan.

Birth of a brother
estimated 1615 (aged 2 years)
Note: augusti sest ien hondert vijf ende taghentich

augusti sest ien hondert vijf ende taghentich
blz. 7
compareerden voor schepenen der heer lijck-
heijdt Asten in den quar tieren van Peelandt
Meijerije van s-He rtogenbosche gele gen, Antonis
Jan Maes (... ) sijnes oude rdoms ontrent 76 jaeren
Jan Jansen (... ) sijnes oude rdoms ontrent 50 jaeren
Jacob Dircx sijnes oude rdoms ontrent 53 jaeren
Joos t Jansen Beckers (... ) sijnes oude rdoms ontrent
64 jaeren Cornelis Jan Cemp sijnes oude rdoms
ontrent 63 jaeren Gijsbert Hendricx (... ) sijnes
oude rdoms ontrent de 48 jaeren, Jan
Hendrick Coolen (... ) sijnes oude rdoms 50 jaeren
Daendel Lomans sijnes oude rdoms ontrent
65 jaeren Willem Phil ipsen sijnes oude rdoms
ontrent 46 jaeren, ende Jan Frans Coolen (... ) sijnes
oude rdoms ontrent 50 jaeren alle inwoonder
uijtge- desr heer lijckhe ijdt Asten voorn(oem)t , tuijgen
maeckt onde r solemnele eede mits absentie
op 12 van den heere dros saerdt aen handen van
stu. den onde rvorste r afge leght waeraghtigh
zege l te wesen, ende dat bij forme van
turbe, ende alsoo turbutien, dat sij
atte stanten seer goede kennisse
ende wetenschap hebben dat die inwoonder
ende inge setenen van Asten haer
selve reguleren naer de costuijmen der
stadt Grave, ende dat in mate rie
van successie, ende de selve met de
cost (uijmen) van Asten overeen comende ende
haer selven van tijt tot tijt (van ons)
hebben gere guleert , ende noch daegelijcx
haer daer naer reguleren, alle gaeren sij
atte stanten voor redenen van welwetenthe ijt dat sij alhier binnen Asten sijn gebooren als
uijtgenomen Hendrick Bernaerts, maer
hebbende alhier (binnen) Asten gewoont
den tijt van vijf tigh jaeren, ende oversulcx
van tijt tot tijt de voor s(chreven) costuijmen
sijn geobserveer t, gewe est, ende noch
daegelijcx geobserveer t wort , ende
't selve versceijde maelen van hare

Marriage of parents
Birth of a brother
estimated 1618 (aged 5 years)
Birth of a brother
estimated 1620 (aged 7 years)
Death of a maternal grandfather
1633 (aged 20 years)
Address: Husden
Note: R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.

R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger.

 • contra
  Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
  o.a.
 1. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen
  zijn "verobligeert".
 2. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, ge-
  durende drie dagen na elkaar.
  32 4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van
  Deursen, wijlen Jr. Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft.
  33 Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
 • een half hoen - en
 • 4? denier,
  Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
  het boek.
  Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a.
  een dochter - g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
 1. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
 2. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de
  plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636,
  betaald.
  Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn
  sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten
  "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij
  een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
 3. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de
  cijns langer onbetaald te laten.
Death of a father
Cause: In den grooten pesttijd
Note: R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.

R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger.

 • contra
  Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
  o.a.
 1. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen
  zijn "verobligeert".
 2. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, ge-
  durende drie dagen na elkaar.
  32 4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van
  Deursen, wijlen Jr. Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft.
  33 Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
 • een half hoen - en
 • 4? denier,
  Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
  het boek.
  Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a.
  een dochter - g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
 1. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
 2. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de
  plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636,
  betaald.
  Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn
  sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten
  "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij
  een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
 3. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de
  cijns langer onbetaald te laten.
Death of a mother
estimated 1636 (aged 23 years)
Marriage
Birth of a son
estimated 1640 (aged 27 years)
Birth of a son
Note: Plaats van inschrijving:

Plaats van inschrijving:
Asten
Datering:
30-11-1642
Dopeling:

Godefridus Hompes
Vader:

Petrus Anthonii Hompes
Moeder:

Gulielma
Getuige:

Johannes Arnoldi

Anna Theodori
Folio:
15
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.1

Birth of a daughter
estimated 1644 (aged 31 years)
Birth of a daughter
Christening of a son
Note: Doopinschrijving Doopinschrijving Henricus Anthonii, 11-11-1648

Doopinschrijving Doopinschrijving Henricus Anthonii, 11-11-1648
Plaats van inschrijving:
Asten
Datering:
11-11-1648
Dopeling:

Henricus Anthonii
Vader:

Petrus Anthonii
Moeder:

Guilielma
Getuige:

Guilielmus Henrici

Elisabeth Hanssen
Folio:
46
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.1

Christening of a daughter
estimated 1650 (aged 37 years)
Birth of a daughter
Birth of a son
estimated 1657 (aged 44 years)
Marriage of a son
Note: Trouwinschrijving Anthoni Peters en Aleken Marcelis, 10-05-1665

Trouwinschrijving Anthoni Peters en Aleken Marcelis, 10-05-1665
Bruid:

Aleken Marcelis
Bruidegom:

Anthoni Peters
Plaats inschrijving:
Asten
Trouwdatum:
10-05-1665
Folio:
3
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.3

Death
August 23, 1670 (aged 57 years)
Note: Peter Thonis Loomans

Peter Thonis Loomans
Overledene op zaterdag 23 augustus 1670 Asten

Begraven Asten rk 23-08-1670
Peter Thonis Loomans
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

R 6 fol. 64ev 02-05-1670

 • Hendrick van Winterooy, drossard, te Doerne, aanlegger - contra - Jan Dircx
  Bacx, te Leende.
 • Aert Jan Aelbers, aanlegger - contra - Jan Peeter Colen, gedaagde.
  fol. 75 - de weduwe Aert Jan Aelberts.
 • Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Peeter Anthonis Lomans.
  • fol. 169 - 6-5-1671 - aanlegger zegt dat de zaak lange tijd heeft stilge-
   legen door het overlijden van Peeter Teunis Lomans.
Family with parents
father
mother
Marriage Marriageestimated 1615Asten
-11 months
himself
3 years
younger brother
4 years
younger brother
3 years
younger brother
Family with Willemke Thonis Verhyndert (Verhindert)
himself
wife
Marriage Marriageestimated 1640Asten
1 year
son
16401687
Birth: estimated 1640 27 25 Asten
Death: August 25, 1687Asten
3 years
son
2 years
daughter
3 years
daughter
2 years
son
4 years
daughter
-11 months
daughter
8 years
son
Residence

Voormalig huis, B714
Een huis van Laurens Henricx wordt verkocht aan Anthonis Canters die het doorverkoopt aan Peter Anthonis Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 32; 08-04-1632:
Laurens Henricx, voor zichzelf en Dirck Peters van Brugge als momboir van de onmondige dochter van Laurens Henricx en wijlen Willemken, zijn laatste vrouw. Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen een huis, schuur, hof, hofstad en land in de Stegen, ene zijde Jan Henrick Stricken, andere zijde de straat, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Laurenssen; hooiveld 1 sesterse. Belast met 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 104 verso; 29-11-1640:
Anthonis Canters verkoopt aan Peter Anthonis Lomans een huis, hof, en gevallen schuur, met den dries, land, boomgaard en aangelag in de Stegen, ene zijde erfgenamen Jan Hanrick Stricken, andere zijde de gemeente, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land in den Boesschotsacker; land in den Boesschot; land / groes in de Coestraet wederzijds van de straat; land daaromtrent gelegen; hooibeemdje in de Stegen. Belast met 19 vat rogge aan Sint Achten-aultair te Asten; 2 vat rogge per jaar te Helmont. Koopsom 1316 gulden 12 stuiver 2 ort.

Peter Anthonis Loomans heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 4 verso; 16-07-1653:
Thomas Willems is schuldig aan Peeter Anthonis Loomans ƒ 100,- en nog 4½ van een gehuurd huis, land en groes waerop de voorschreven Peeter ten lasten des geloovers alreede der schepenen in Asten vonnisse heeft geobtineert. De voorschreven som zal op 20-08-1653 worden betaald sonder langer te derven toeven, alles nochtans sonder preindictie van het voorschreven vonnis, twelck mits desen int geheel wordt gelaeten.

Peter Anthonis Loomans is geboren rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Willemke Thonis Verhindert, geboren rond 1615 als dochter van Thonis Thonis Verhyndert en hieronder hun gezin:

Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie

1 Antonius Asten ±1640 Asten 10-05-1665
Aldegondis Marcelis Delft 28-06-1716
2 Godefridus Asten 30-11-1642
3 Maria Asten ±1644 Asten 29-10-1673
Mathijs Pauwels
4 Anna Asten 12-10-1646 Asten 13-01-1675
Johannes Aerts
5 Henricus Asten 11-11-1648 Asten 08-10-1673
Henrixken Joost Roefs Asten 13-12-1703
6 Johanna Asten ±1650 Asten 08-09-1675
Laurentius Martens Laurensen
7 Elisabeth Asten ±1652 Asten 05-02-1679
Johannes Gijsberts Hoefnagels Asten 08-05-1712
8 Johannes Asten ±1654 Asten 07-11-1683
Helena Janse Slaets Asten 08-03-1696
Peter Anthonis Loomans heeft ook een schuld waarbij hij zijn huis op de Stegen als borg stelt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 167 verso; 26-03-1642:
Peter Anthonis Lomans verkoopt aan Anthonis Canters een cijns van 40 gulden 13 stuiver 2 ort
(ƒ 813,50 à 5%). Onderpand huis, hof, land, groes in de Stegen 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde erven Jan Hanrick Stricken, ene einde de Coeystraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land achter de Koeystraet 13 of 14 lopense; twee stukken land in de Boesschotseackers samen 4½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35; 11-09-1655:
Peeter Anthonis Loomans man van Willemke, dogter van Thonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Wolphert Ideleth ƒ 200,-. Als borg huis, hof, hofstad, groes en aangelag in de Stegen 7 lopense, ene zijde Dielis Hendrick Timmermans en Jan Jansen, andere zijde de waterlaet, ene einde de straat en de beempt van Jan Anthonis Canters en Huybert Thomas. Kantlijn 14-02-1709 Hendrick Canters is voldaan.

Bij de verpondingen van 1662 is Peter Anthonis Loomans nog steeds eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Peeter Anthonis Loomans, huijs.

Peter Anthonis Loomans is op 23-08-1670 te Asten overleden en Willemke Thonis Verhindert is op 29-12-1676 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 13; 13-03-1677:
Antony Peeter Lomans, Goort Peeter Lomans. Mathijs Pauwels man van Maria Peeter Lomans, Jan Aerts man van Anneke Peeter Lomans, Hendrick Peeter Lomans, Laurens Martens man van Jenneke Peeter Lomans, Elisabeth Peeter Lomans geassisteerd met Daniel Antonis Lomans en Jan Antonis Verhindert haar geëde momboiren, Jan Peeter Lomans. Kinderen en erven van Peeter Antonis Lomans en Willemke Antonis Verhindert. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Antony en Anneke huis, hof en de helft van de hofstad; groes / land de Vlaes in de Steegen 2 lopense; land den Heeckelerskamp in de Steegen 1 lopense; groes den Bleeck 2 lopense; de helft van een akker naast Cornelis Peters 5 copse; land / groes het Hoogheeusel 4 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Anthony Canters en het Convent van Ommel.
2e lot krijgen Goort en Maria de achterste helft van het huis en de helft van de turfschop in de Stegen; Jan Roolensvelt 3 lopense; de helft naast Aert Dielis van het Weyvelt 3 lopense; land de Lochtenackers 1 copse; land Kaskensacker 5 copse; land den Hengst 1½ lopense; de helft van de Langenecker 2 lopense; de helft van een akker 2 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
3e lot krijgen Hendrick en Jenneke huis, hof en hofstad - bewoner Antonys Lomans 2½ lopense, ene zijde de Koeystraet, andere zijde de delers, ene einde de straat, andere einde Cornelis Peters, met recht van wegen langs een zijde, naast de straat, ter breedte van 4 voet; groes Jan Verhovenvelt 2 lopense met de cijns aan Kessel; land den Creyenstart 3½ lopense; land / groes den Achterbosch 6 lopense; de helft van een akker 3 copse. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
4e lot krijgt Elisabeth het voorste deel van het huis met den dries en de helft van de hof in de Steegen; de helft van een stuk groes 7 lopense; land den Oiversnest 3½ lopense; land den Langenecker; de helft van een akker den Henst; de helft van een akker 2½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.

De man van Maria verkoopt hun erfdeel aan Goort:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 16 verso; 13-03-1677:
Mathijs Pauwels getrouwd met Maria Peeter Lomans, zij verkopen aan Goort Peeter Lomans hun deel in de ouderlijke goederen gelegen in de Stegen.

De man van Elisabeth verkoopt hun erfdeel aan zijn zwagers Goort en Jan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168; 23-04-1683:
Jan Gijsbert Hoefnagels man van Elisabeth Peeter Anthonis Lomans verkoopt aan Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans zijn kindsdeel in de nagelaten goederen van Peeter Antonis Lomans, zijn schoonvader, ¼e deel in huis, hof, hofstad, land en groes in de Steegen geheel 28 lopense, ene zijde Hendrick Jan Canters, andere zijde Maria weduwe Jan Dielis, ene einde de straat, andere einde Claes van Ruth. Koopsom ƒ 100,-.

Het gehele huis wordt daarna verkocht aan Hendrick Jan Canters:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168 verso; 23-04-1683:
Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans verkopen aan Hendrick Jan Canters, een huis, hof, hofstad land en groes in de Steegen 28 lopense. Presentelijk in bewoning geweest bij Aelbert Jan Lomans. Belast met de helft van ƒ 40,- aan Meester Antony Canters. De helft van 25 gulden jaarlijks aan het Convent van Ommel, 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten. De cijns aan de Heer van Asten, uit de gronden neffens de Loop. De Geestelijke pacht aan rentmeester Hurnius. De koper zal alle huuropbrengsten ontvangen. Koopsom ƒ 500,- te betalen binnen 12 jaar vanaf nu zonder intrest. Marge 17-12-1732 Jan Peeter Loomans en Goort Willem Loomans voor zich zelf en zijn minderjarige broeders en Tony Goort Loomans als momboir van de onmondige kinderen van Willem Loomans en Francis Loomans, zijn voldaan.

Death

Peter Thonis Loomans
Overledene op zaterdag 23 augustus 1670 Asten

Begraven Asten rk 23-08-1670
Peter Thonis Loomans
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

R 6 fol. 64ev 02-05-1670

 • Hendrick van Winterooy, drossard, te Doerne, aanlegger - contra - Jan Dircx
  Bacx, te Leende.
 • Aert Jan Aelbers, aanlegger - contra - Jan Peeter Colen, gedaagde.
  fol. 75 - de weduwe Aert Jan Aelberts.
 • Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Peeter Anthonis Lomans.
  • fol. 169 - 6-5-1671 - aanlegger zegt dat de zaak lange tijd heeft stilge-
   legen door het overlijden van Peeter Teunis Lomans.
Note

R 76 fol. 98 07-03-1647

 • Jan, zn wijlen Anthonis Verhyndert,
 • Peter Anthonis Lomans - g.m. Willemke, dr Anthonis Verhyndert,
 • Laurens Joosten en Willem Joachims - als momboiren van Jan, zn wijlen Peter
  Dryes.
  Zij verdelen, ieder 1/3e deel, de ouderlijke goederen.
  1e lot: Jan Peter Dryes
 • het huis, waar Peter Anthonis Lomans nu in woont, in de Stegen - met de
  helft van de hofstad daarbij gelegen.
 1. Dielis Hanricx
 • hooiveld in de Stegen
 1. Dielis Hanricx
 2. Frans Heynen
 3. Jan Vreynssen
 4. het Leenvelt
  van dit veld, gaat, naast het Leenvelt, 5 copsaat, naar het 2e lot.
 • land - 1/3e deel daarvan - in de Lochten - naest de Kerckpat
 1. Jan Verhyndert
 2. Anthonis Canters
 3. erven Jan Maes
 • 1/3e deel - het middelste - in de Vlaes
 • land - 1/3e deel - het middelste - in de Creyenstert
 • 1/3e deel - de voorste zijde, naast de Stegen - in den Hekelerscamp
 • land/hei het Berckenbosch
 1. Peter van Rudth
  2-3. erven Hanrick Bernarts
 2. het Clooster van Bynderen
 • 1/3e deel van het Jan Verhoevenvelt -
  de zijde naast de Stegen
 • twee "eyckenbomen" in het achterste deel van den Hekelerscamp.
  Belast met: ? 100,- aan Jan Anthonis Verhyndert.
 • ? 3,-/jr te 's Bosch - uit een meerdere rente met Anthonis Canters
  en Joachim Willems.
 • ? 50,- met Hans Walravens en het 2e lot - te betalen aan Merike
  Beckers te 's Bosch.
  202e lot: Jan Anthonis Verhyndert
 • het klein schuurke, bij het huis van het 1e lot.
 • de helft van de dries daarbij gelegen - te delen met het 1e lot.
 1. Jan Walravens
  "met den grooten eyck daerbij, te houwen alst desen condivident gelieven sall".
 • 1/3e deel van een akker - op de Lochten - het middelste.
 • 1/3e deel in de Nyeuwe Erffve off Vlaes -
  het deel naast de straat
 • 1/3e deel in de Nyeuwvelt
  het deel naast de straat
 • 1/3e deel in het Eeussel - het Jan Verhoevenvelt
  het achterste deel - naast Peter A. Lomans
 1. Peter voors.
 2. Geeff van Heuchten
 3. erven Hanrick Bernarts
 • 1/3e deel in den Hekerlerscamp
 1. de Coeystraet
 2. Peter van Rudth
 3. het Clooster van Bynderen
 4. Peter voors.
 • een hooiveldje het Eerkensveltien - in de Stegen
 1. Jan Janssen
 2. Dryes Thomas e.a.
 3. Dirck Peters
 4. Willem Joachims
 • land in de Boessit
 1. Hans Walravens
 2. het Clooster van Bynderen
 3. erven Hanrick Bernarts
 4. Dryes Heynen
  Dit lot zal aan het 1e en 3e lot, elk ? 25,- geven
  Belast met: de pacht aan Heer Servaes te Helmont.
 • de pacht aan het Apostelhuys.
 • de last op het akkerken in de Boessit - door de gemeente
  op te leggen.
 • ? 50,- aan Meriken Beckers te 's Bosch - samen met Hans Walravens
  en het 1e lot.
  3e lot: Peter Anthonis Lomans
 • de schuur bij Willem Joachims, met de hofstad daarbij horende.
 • land - 1/3e deel op de Lochten
 1. Jan Anthonis Verhyndert
 2. Jan Anthonis Mennen
 • 5 copsaat uit het hooiveld - van het 1e lot
 • 1/3e deel van de Vlaes
 1. Cornelis Peters
 2. Jantien Peter Dryes
 • 1/3e deel in de Creyenstert
 1. Geeff van Heuchten
  Jantien Peter Dryes
 • het middelste van den Hekelerscamp
  Belast met: ? 3,-/jr aan een "aultair" te Mierlo.
 • ? 50,- te 's Bosch - met Jan Walravens te gelden - geheel ? 100,-.
  De gelijke erfgenamen verkopen aan Sr. Catharina van Aelst, mater des Convents
  van Marienschoot,te Ommel - t.b.v. het Convent:
 • land aen de Pas 1 l. 7 r.
 1. Mathijs Janssen van de Zande
 2. erven Anthony Verhyndert
 3. Frans Hanricx
 4. Anthonis Canters
Note

1677 Asten RA 82 f13 13-03-1677: Antony Peeter Lomans, Goort Peeter Lomans. Mathijs Pauwels man van
Maria Peeter Lomans, Jan Aerts man van Anneke Peeter Lomans, Hendrick Peeter Lomans, Laurens
Martens man van Jenneke Peeter Lomans, Elisabeth Peeter Lomans geassisteerd met Daniel Antonis
Lomans en Jan Antonis Verhindert haar geëde momboiren, Jan Peeter Lomans. Kinderen en erven van
Peeter Antonis Lomans en Willemke Antonis Verhindert. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot
krijgen Antony en Anneke huis, hof en de helft van de hofstad. 2e lot krijgen Goort en Maria de achterste
helft van het huis en de helft van de turfschop in de Stegen.

Death
fancy-imagebar
Godefridus Vlemmix (1823–1891) Peter Johannes Hubertus Bekelaar + Maria Elisabeth Saes Maria Elisabeth Maas (1855–1883) Catharina van der Kruis (1881–1968) Johanna Maria Looijmans (1856–1914) Elisabeth Antonius Loomans (1713–1755) Adriaen Poelmans (–1727) Adriaan van den Hurk + Theodora Maria Looijmans Jan Peeter van Baast + Jeanne van Haren Christina Goverdina Looijmans (1927–2011) Joannes Menten + Wilhelma van Kessel Heylke Peter Franssen (1679–1730) Gertruda Paulina Looijmans (1930–) Sjef Looijmans (1927–2009) Johannes van der Kruis + Hendrica Dillen Antonie van Weert + Johanna Looijmans Hubertus Cornelis Poelmans (1912–1983) Theodorus Looijmans (Looymans) (1889–1970) Daendel Antonis (Hompes) Loomans + Elsiabetha Bruijstens Josephus Veraa (1772–1825) Johannes Looijmans (Looymans) + Goverdina Maas Renier van de Vijfeijke (1828–1893) Lien Lemmens (1916–2000) Jan van Diepenbeek (1736–1793) Andries van Baast (1820–1902) Catharina Moors (1818–1880) Gertruda Godefrieda Antonia Looijmans (1933–2021) Johannes Mathijs Hubertus Bekelaar (1912–1967) Tiny van der Heijde (1925–2008) Joannes Mathijs Bekelaar + Aldegondis Smeets Antonis Mathijs Loomans (1666–1689) Gerardus Janssens (1885–1957) Gerardus Martens (1794–1844) Franciscus Looijmans (1927–2007) Antonij Habraken + Maria Habraken Jan de Laat + Antonet Smolders (Smulders) Godefridus Vlemmix (1820–1821) Joanna Harms Koster (1768–1814) Jan de Laat (1804–1856) Godefridus Daendels Hompes Loomans + Godefrida Vrensen Goort Peeter Loomans + Magriet Jan Baltus Gerardus Braken (1843–1899) Johanna Teunisse (1814–1890) Johannes van Lierop (1826–1907) Johannes van Noorwegen + Johanna Maria van Happen Martinus Hubertus Bekelaar (1878–1949)